Algemene Voorwaarden

Bianca Jansen Fotografie – Almere – Versie januari 2023 – KVK 69647755

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: Bianca Jansen Fotografie, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
 • Annuleren: verplaatsing, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
 • Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Opdracht en Aanvaarding

 • Fotograaf doet een aanbod dmv een offerte of anderszins, waaruit blijkt welke diensten er voor welk tarief geleverd kunnen worden.
 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Het aanbod verliest haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door fotograaf.
 • Fotograaf behoud het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigd tarief aan te passen.

Uitvoering van de opdracht

 • Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 • Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 • Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum worden voorgesteld.

Levering

 • Levertijden van alle producten, digitaal of in print, worden vooraf aan opdrachtgever bekend gemaakt.
 • Bruidsfotografie: Binnen 4-8 weken zal opdrachtgever via een online galerij de selectie bewerkte foto’s ontvangen. De selectie word gedaan door fotograaf, opdrachtgever heeft hierin geen inspraak. De gehele selectie word naar stijl en inzien van fotograaf bewerkt. Nadat de online galerij is aangeboden krijgt opdrachtgever de optie voorkeursfoto’s aan te geven waarna het album door fotograaf word opgemaakt. Opdrachtgever ontvangt een voorbeeld album opmaak ter goedkeuring en kan kosteloos tot 1 correctieronde doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst kunnen worden). Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 4-8 weken
 • Bij levering van het album ontvangt opdrachtgever een USB met de hierboven genoemde selectie digitale foto bestanden in hoge resolutie JPEG. Onbewerkte en/of raw bestanden zullen niet worden overgedragen door fotograaf aan opdrachtgever.
 • Portret: Binnen 2-4 weken ontvangt de opdrachtgever een link voor de online galerij met daarin een selectie bewerkte foto’s. Hieruit kan opdrachtgever een keuze maken en zal de keuze in hoge resolutie worden verzonden via e-mail naar opdrachtgever. Onbewerkte en/of raw bestanden zullen niet worden overgedragen door fotograaf aan opdrachtgever.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de geleverde digitale foto bestanden. Bestanden worden minimaal zes maanden bewaard na het versturen.

Vergoeding

 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

 • Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum.
 • Bruidsfotografie: Uiterlijk twee weken na het kennismakingsgesprek word het factuur verzonden per e-mail. Een aanbetaling van 25% zal binnen twee weken na dagtekening moeten worden voldaan om trouwdag definitief te reserveren. Indien de opdracht wordt gewijzigd of geannuleerd door de opdrachtgever dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de aanbetaling als compensatie van de vrij gehouden dag worden gezien. Het restbedrag van het factuur zal uiterlijk twee weken na trouwdatum worden voldaan.
 • Portretfotografie: Bij het maken van een afspraak dient een aanbetaling van 50 euro te worden voldaan. Indien de opdracht wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal de aanbetaling als compensatie van de vrij gehouden moment worden gezien. Het restbedrag van het factuur zal uiterlijk twee weken na de fotosessie te worden voldaan

Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
  Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • In geval van ernstige omstandigheden (overmacht) waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden als geboden oplossingen niet passen bij opdrachtgever. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Auteursrecht

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Het is echter niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
 • Tenzij anders is overeengekomen, is fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken
 • Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Aansprakelijkheid

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier.
 • Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor technische problemen en zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Vrijwaring

 • De opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 • Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle overeenkomsten die u met Bianca Jansen Fotografie aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Bianca Jansen Fotografie van toepassing. Middels het doen van de aan)betaling verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan.